"STABIL" Piotr Narczyk

teletechnika dla domów i hoteli
PROJEKTY DORADZTWO NADZÓR
sprzeda¿ sprzêtu i instalacje
KONTAKT
96-321 ¯abia Wola
NIP: 522-137-03-53
tel. +48 609 064 564
418-983-2205
Oferta


Idee fix:

...pracuj zawsze tak jakbyœ chcia³

¿eby inni pracowali dla Ciebie...


„Stabil” Piotr Narczyk funkcjonuje na rynku od roku 2001. Jednak jej w³aœciciel w bran¿y systemów hotelowych pracuje od roku 1992. Od pocz¹tku zwi¹zany jest z najnowoczeœniejszymi systemami dostêpnymi na rynku – karierê zaczyna³ jako wdro¿eniowiec i serwisant amerykañskich systemów Micros.

Dla potrzeb jednej z polskich sieci hotelowych opracowa³ koncepcjê zintegrowanego systemu zarz¹dzania obiektem, który pozwoli³ na wcielenie w ¿ycie idei tzw. „Taniego Hotelu”. Tani w tym wypadku oznacza³ tani w utrzymaniu m.in., dziêki zastosowaniu automatyki pokojowej pozwalaj¹ce na obni¿enie kosztów zu¿ywanej energii. Koncepcja ta by³a wdra¿ana w kolejno budowanych obiektach.

Firma STABIL zajmuje siê projektowaniem, utrzymaniem w ruchu i konserwacj¹ ró¿nego rodzaju systemów wchodz¹cych w sk³ad instalacji teletechnicznych (systemy p.po¿., automatyka pokojowa, instalacje TV/SAT, instalacja telefoniczna, sieci komputerowe, monitoring wideo, kontrola dostêpu itp.)


Produkty