LogoSpiceFarmSpiceFarm
karuzelaFoto

Gdzie byli¶my, gdzie jeste¶my, gdzie bêdziemy,

czyli od czego siê zaczê³o a pocz±tkiem by³ wyjazd...
   Tak siê z³o¿y³o, ¿e s³u¿bowo by³em w Tanzanii. Dar es Salaam, klimaty du¿ego afrykañskiego kraju. Spotkania, upa³ i nagle dwa dni spokoju. Co robiæ? Szybki pomys³ a mo¿e prom i wypad do Zanzibaru? Pomy¶lane zrealizowane. Hotel fajny nad oceanem Indyjskim nic nie ró¿ni±cy siê od hotelu w Dar es Salaam. W drugi dzieñ od rana umówiony kierowca taksówki, który ma mi pokazaæ miasto.
  Na pytanie od czego zaczynamy, zacz±³ wymieniaæ co mamy do dyspozycji. W wyliczance pad³o has³o spice market. Zanzibar nazywany wysp± przypraw.
Nie zastanawiaj±c siê d³ugo powiedzia³em jedziemy na przyprawy. No có¿ i tak zosta³o. Ju¿ 500 metrów od rynku poczu³em w zamkniêtym klimatyzowanym samochodzie zapach. Zapach, który nie opu¶ci³ mnie do dzi¶. I tak podj±³em decyzjê, ¿e warto ten zapach przekazaæ dalej.
Spice

   No i posz³o dzi¶ mogê zaoferowaæ przyprawy,
w których siê zakocha³em, które maj± t± magiczn± woñ, któr± warto siê podzieliæ Zapach ko¶cistego kurczaka, którego smaku nie zapomnê chyba nigdy.  A po wyje¼dzie do Chin zaszala³em
i powiedzia³em sobie zrób to i do³±czy³em jeszcze do tego wszystkiego herbaty. Nie lubiê herbaty albo nie lubi³em ju¿ siê zmieni³o. Dzi¶ nasza oferta to oko³o 250 przypraw z magicznych miejsc oraz oko³o 300 herbat no ale to tylko
z Chin. Wspania³e, aromatyczne, magiczne. 
Nastêpn± podró¿ odby³em do Tybetu. Stamt±d przywioz³em tysi±ce zapachów zamkniêtych o dziwo w foliowych torebkach i metalowych puszkach. Zdaje siê, ¿e wynalazki wspó³czesnosci nie s± Tybetowi obce.

Zapraszamy do przejrzenia naszej ofery i mamy nadziejê, ¿e znajd± Pañstwo co¶ dla siebie z szerokiej gamy smaków i zapachów.  Prosimy o kontakt mailowy lub 3044107192.


Oferta


SpiceFarm
Ostatnia aktualizacja: 2016-02-12 11:51:48
Teraz online jest: 1 osób.

Copyright by wawrztad